X
GO

Kurset

Kërko Kurse

ÇFARË DUHET TË PËRFSHIHET NË NJË PLAN RIMËKËMBJEJE?

ÇFARË DUHET TË PËRFSHIHET NË NJË PLAN RIMËKËMBJEJE?

(Vazhdim i artikullit paraprak)

Planifikimi i rimëkëmbjes së katastrofave në rrjet ofron udhëzime për rivendosjen e shërbimeve të rrjetit dhe operacioneve normale pas një katastrofe. Plani përshkruan burimet e nevojshme për të kryer procedurat e rimëkëmbjes së rrjetit, siç janë furnizuesit e pajisjeve dhe informacionet për ruajtjen e të dhënave. Ai përshkruan se si të mbahen rezerva të jashtme dhe identifikon anëtarët kryesorë të stafit dhe departamentet dhe përshkruan përgjegjësitë e tyre në rast emergjence. Plani parashtron përgjigje unike për llojet specifike të skenarëve më të këqij, siç janë zjarri, përmbytja, tërmeti, sulmet terroriste apo sulme kibernetike.

Plani i rimëkëmbjes së katastrofave të rrjetit gjithashtu identifikon çështje specifike ose kërcënime që lidhen me operacionet e rrjetit të një organizate. Këto mund të përfshijnë ndërprerjet e shkaktuara nga humbja e lidhjes së zërit ose të dhënave si rezultat i problemeve të ofruesve të rrjetit ose fatkeqësive të shkaktuara nga natyra ose aktiviteteve njerëzore.

Ashtu si çdo plan tjetër për rimëkëmbjen e fatkeqësive, kjo duhet të përfshijë informacionet rreth kontaktimit të anëtarëve kryesorë të stafit në rast se ndodhë një emergjencë pas orarit të punës, mesnatës apo gjatë fundjavave.

Disa seksione specifike që duhet të përfshihen në planin e rimëkëmbjes së katastrofave të rrjetit përfshijnë si në vijim:

Kontaktet dhe veprimet emergjente – Duhet të listohen anëtarët e ekipit emergjent të rrjetit të IT dhe informacionet e tyre të kontaktit në pjesën e përparme të planit për qasje të shpejtë. Një listë e veprimeve fillestare të reagimit ndaj emergjencave duhet gjithashtu të jetë përpara.

Qëllimi dhe fushëveprimi – Duhet përshkruar qëllimin e planit dhe fushëveprimin e tij, së bashku me supozimet, përshkrimet e ekipeve dhe informacione të tjera të sfondit.

Udhëzime për aktivizimin e planit – Duhet përshkruar rrethanat në të cilat do të aktivizohet plani i emergjencës, duke përfshirë afatet kohore të ndërprerjes, i cili deklaron një fatkeqësi, të cilit i kontaktohet dhe të gjitha procedurat e komunikimit që do të përdoren.

Informacion mbi politikat – Duhet përfshirë të gjitha politikat relevante të TI-së / DR, të tilla si politikat e ruajtjes së të dhënave.

Procedurat e menaxhimit emergjent – Duhet të ekzistojnë procedura hap pas hapi se si do të rikonfigurohen rrjetet dhe do të arrihen të dhënat, çfarë ndihme të jashtme mund të jenë të nevojshme dhe se si stafi do të vendoset për çdo lloj katastrofe të mundshme.

Listat kontrolluese dhe diagramet – Duhet përfshirë listat kontrolluese që i japin prioritet programeve të restaurimit të harduerit dhe softuerit dhe diagrameve të rrjedhjes së rrjetit që e bëjnë të lehtë për stafin teknik të ndihmës për të shpejtuar informacionin që ata kanë nevojë.

Mbledhja e të dhënave – Duhet të përshkruhen informacionet që mund të nevojiten para se zyrtarisht të deklarohet një ndërhyrje në rrjet, duke përfshirë të dhënat e performancës së rrjetit dhe stafin, si dhe raportet e respondentëve të parë.

Deklarimi i fatkeqësive – Identifikoni veprimet që duhet të merrni pasi ekipi emergjent i rrjetit të përcaktojë nevojën për të deklaruar një katastrofë të rrjetit, duke përfshirë mënyrën se si të komunikohet vendimi, kush të kontaktohet dhe cilat vlerësime shtesë të dëmit janë të nevojshme.

Rikuperimi i fatkeqësive – Jepni udhëzime për rivendosjen e operacioneve të rrjetit, lidhjes, pajisjeve dhe aktiviteteve të lidhura me to.

Shtojcat – Jepni emrat dhe informacionet e kontaktit të ekipeve të emergjencës në ekipin e ekspertëve të TI-së dhe jo TI-së, si dhe informacionin mbi ofruesit e shërbimeve të internetit (ISP) dhe shitësit e tjerë kryesorë, të dhënat alternative të konfigurimit të rrjetit, formularët për të cilët ekipet e reagimit emergjent do të kenë nevojë dhe informacione të tjera relevante.

(Vazhdon)

 

Print
1016 Vlerëso artikullin:
5.0
Ragip Avdijaj
Kategoria: Blog, Teknologji

x