X
GO

Kurset

Kërko Kurse

KUSH PËRFSHIHET NË KRIJIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË RIMËKËMBJES?

KUSH PËRFSHIHET NË KRIJIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË RIMËKËMBJES?

(Vazhdim i artikullit paraprak)

Administratori i rrjetit të një organizate punon ngushtë me menaxherët e rrjetit dhe stafin tjetër të TI-së për të krijuar një plan për rimëkëmbjen pas fatkeqësive në rrjet. Merrni stafin tjetër të TI-së që të përfshihet në fillim të procesit, duke përfshirë operacionet e TI-së, qendrën e të dhënave dhe menaxherët e përpunimit të të dhënave.

Financat dhe menaxherët e buxhetit duhet të përfshihen në proces për të siguruar që implikimet financiare të planit të kuptohen plotësisht.

Menaxherët e biznesit duhet të konsultohen për të përcaktuar çdo RTO dhe RPO relevante për pjesën e tyre të biznesit. Ata gjithashtu mund të japin informacion të vlefshëm se si stafi i tyre punon dhe komunikon. Ky informacion mund të bëhet kritik në rast të një fatkeqësie. Duhet të merren parasysh edhe nevojat e stafit mbështetës gjatë krijimit të një plani të rimëkëmbjes pas katastrofave në rrjet.

Shitësit e jashtëm, ofruesit e shërbimeve dhe furnizuesit duhet të konsultohen për të kuptuar se si operacionet e tyre mund të preken nga lloje të caktuara të fatkeqësive. A do të funksionojnë operacionet e tyre lokale në rast të një katastrofe lokale? Çfarë planesh për rimëkëmbjen e fatkeqësive kanë ato nëse kanë ndonjë? Ata mund të japin informacion të vlefshëm se si mund të kontribuojnë në rimëkëmbjen e organizatës.

Sapo të hartohet një plan, ai duhet të rishikohet dhe miratohet nga menaxhmenti i lartë. Është e rëndësishme që të gjitha aspektet financiare të planit të diskutohen në këtë pikë për të minimizuar surprizat në mes të një situate fatkeqësie.

 

GABIME TË ZAKONSHME

Krijimi i një plani të rimëkëmbjes së fatkeqësive në rrjet është një përpjekje e ndërlikuar, që kërkon shumë kohë me shumë pjesë dhe njerëz të përfshirë dhe ka shumë mënyra për të shkuar keq. Ndër gabimet e zakonshme janë:

Shyqrtimi i rishikimeve të rregullta – Një plan i rrjetit DR nuk është një veprim, por është një dokument i gjallë që duhet të rishikohet dhe azhurnohet rregullisht për të marrë parasysh ndryshimet në organizatë, duke përfshirë më shumë besim në të dhënat dhe kompjuterët, produktet dhe teknologjitë e reja në përdorim dhe ndryshimin e proceseve dhe objektivave të biznesit. Kërcënimet me të cilat përballet një organizatë gjithashtu ndryshojnë me kalimin e kohës dhe duhet të rishikohen herë pas here.

Financim joadekuat – Shkurtimet buxhetore në procesin e planifikimit është një gabim i madh. Edukimi i menaxhmentit të lartë mbi vlerën e të pasurit një plan mund të ndihmojë në sigurimin e fondeve adekuate të alokuara si për procesin e planifikimit ashtu edhe për zbatimin e planit nëse ajo ndonjëherë do të jetë e nevojshme.

Duke kapërcyer stërvitjet – Testimi i planit të rrjetit DR është kritik për suksesin e tij. Anëtarët e stafit duhet të dinë se ku duhet të shkojnë dhe çfarë duhet të bëjnë çdo hap të rrugës përpara se ata ta zbatojnë atë në rast urgjence. Përsëri, ky është një vend tjetër ku është joshëse për të kursyer para dhe kohë, por kjo mund të rezultojë si nj gabim i kushtueshëm në planin afatgjatë.

Teknologjia e re zëvendëson planifikimin e DR – Shitësit ofrojnë elasticitet, disponueshmëri të lartë dhe shërim të katastrofave të bazuara në cloud, si teknologji që ulin nevojën për planifikimin e DR. Megjithatë, ato nuk janë të njëjta, nuk zbatohen për qëllimin e plotë të një infrastrukture rrjeti dhe nuk e bëjnë planifikimin e vazhdimësisë së biznesit të parëndësishëm.

Pamje nga detajet – Sa më i detajuar të jetë plani DR i rrjetit, aq më mirë do të funksionoi gjatë zbatimit të tij. Dokumentimi i të gjitha pajisjeve të rrjetit, duke përfshirë modelin, numrat serik dhe informacionin e kontaktit për mbështetjen e shitësit do të kursejnë kohë nëse nevojiten ndërrime ose riparime. Përfshini cilësimet e konfigurimit për të gjithë harduerin e rrjetit në qendrën tuaj të të dhënave si rezervë në rastet kur cilësimet e importuara nuk punojnë me pajisjet zëvendësuese pas një katastrofe.

Llojet e ruajtjes – Plani i rimëkëmbjes së rrjetit pas fatkeqësive nuk ekziston në vakum, por është pjesë e një plani më të gjerë të rimëkëmbjes pas një fatkeqësie të një organizate. Ruajtja e të dhënave është një pjesë thelbësore e planit të përgjithshëm të TI-së dhe planit të rrjetit, dhe informacioni mbi politikat dhe procedurat rezervë të një organizate duhet të përfshihen në planifikimin e DR.

 

Print
1361 Vlerëso artikullin:
5.0
Ragip Avdijaj
Kategoria: Blog, Teknologji

x